Giant Friend
Milton dias renderr
Milton dias close 01
Milton dias close 02
Milton dias close 03
Milton dias poses
Milton dias wireframe

My little tribute for this awesome movie, Iron Giant.